21. Guo-Fei Hu,Hai-Jun Li,Chao Zeng,Xiang Wang,Nan Wang,Tai Peng,Suning Wang* ,Internal B–O Bond-Facilitated Photoisomerization of Boranes: Ring Expansion Versus Oxyborane Elimination/Intramolecular Diels–Alder Addition,Org. Lett. 2019,21,13,5285-5289. DOI: 10.1021/acs.orglett.9b01892

发布日期:2019-08-04