24. Guoyun Meng, Tai Peng,* Yonggang Shi, Haijun Li, Xiang Wang, Xiaodong Yin, Deng-Tao Yang, * Suning Wang and Nan Wang *, Triazole functionalized 5,9-dioxa-13b-boranaphtho[3,2,1-de]anthracene: a new family of multi-stimuli responsive materials, J. Mater. Chem. C, 2020,8, 7749-7754. DOI :10.1039/d0tc00865f

发布日期:2020-07-12