33. Jin-Fa Chen, Xiaodong Yin, Kai Zhang, Zhenhui Zhao, Songhe Zhang, Niu Zhang, Nan Wang, and Pangkuan Chen*,Pillar[5]arene-Based Dual Chiral Organoboranes with Allowed Host–Guest Chemistry and Circularly Polarized Luminescence,J. Org. Chem. 2021, DOI: 10.1021/acs.joc.1c01175.

发布日期:2021-08-31

Jin-Fa Chen, Xiaodong Yin, Kai Zhang, Zhenhui Zhao, Songhe Zhang, Niu Zhang, Nan Wang, and Pangkuan Chen*,Pillar[5]arene-Based Dual Chiral Organoboranes with Allowed Host–Guest Chemistry and Circularly Polarized Luminescence,J. Org. Chem. 2021, DOI: 10.1021/acs.joc.1c01175.