34. Chenglong Li, Yafei Shi, Pengfei Li, Niu Zhang, Nan Wang, Xiaodong Yin, and Pangkuan Chen*, Access to Highly Luminescent N-Doped Diazaborepins with Penta-, Hexa-, and Heptagon Substructures, Org. Lett. 2021, DOI: 10.1021/acs.orglett.1c02528.

发布日期:2021-08-31

Chenglong Li, Yafei Shi, Pengfei Li, Niu Zhang, Nan Wang, Xiaodong Yin, and Pangkuan Chen*, Access to Highly Luminescent N-Doped Diazaborepins with Penta-, Hexa-, and Heptagon Substructures, Org. Lett. 2021, DOI: 10.1021/acs.orglett.1c02528.