35. Kai Zhang, Guangqian Ji, Niu Zhang,* Nan Wang, Xiaodong Yin, Quansong Li, and Pangkuan Chen*,Responsive Organoboranes with Dynamic Conformation of Octacyclophane-Type Scaffolds: Synthesis, AIE and Temperature-Dependent Dual Emissions,J. Mater. Chem. C, 2021, DOI: 10.1039/D1TC02713A.

发布日期:2021-08-31

Kai Zhang, Guangqian Ji, Niu Zhang,* Nan Wang, Xiaodong Yin, Quansong Li, and Pangkuan Chen*,Responsive Organoboranes with Dynamic Conformation of Octacyclophane-Type Scaffolds: Synthesis, AIE and Temperature-Dependent Dual Emissions,J. Mater. Chem. C, 2021, DOI: 10.1039/D1TC02713A.