37. Kai Zhang, Jingyi Zhao, Niu Zhang, Jin-Fa Chen, Nan Wang, Xiaodong Yin, Xiaoyan Zheng*and Pangkuan Chen*, Molecular Design to Enhance Binaphthyl-Based Chiroptics Using Organoboron Chemistry in Isomeric Chiral Scaffolds, J. Mater. Chem. C, 2022, DOI: 10.1039/D1TC05329A.

发布日期:2022-01-01