41 Pengfei Li, Daisuke Shimoyama, Niu Zhang, Yawei Jia,Guofei Hu, Chenglong Li, Xiaodong Yin, Nan Wang, FriederJäkle, and Pangkuan Chen A New Platform of B/N-Doped Cyclophanes: Access to p-Conjugated Block-Type B3N3 Macrocycle with Strong DipoleMoment and Unique Optoelectronic Properties Angew. Chem. Int. Ed.2022, e202200612 DOI: org/10.1002/anie.202200612

发布日期:2022-03-11