42 Jin-Fa Chen, Guoqing Tian, Kanglei Liu, Niu Zhang, Nan Wang, Xiaodong Yin, and Pangkuan Chen Pillar[5]arene-based Neutral Radicals with Doublet Red Emissions and Stable Chiroptical Properties DOI: 10.1021/acs.orglett.2c00313 Featured as Front Cover

发布日期:2022-03-11