43. Fei Zhao, Jingyi Zhao, Yu Wang, Hou-Ting Liu, Qinghai Shang, Nan Wang, Xiaodong Yin, Xiaoyan Zheng, Pangkuan Chen [5]Helicene-based chiral triarylboranes with large luminescence dissymmetry factors over a 10−2 level: synthesis and design strategy via isomeric tuning of steric substitutions

发布日期:2022-04-06