47. Yafei Shi, Chenglong Li, Hongwei Ma, Zhao Cao, Kanglei Liu, Xiaodong Yin, Nan Wang, and Pangkuan Chen* Two-in-One Approach toward White-Light Emissions of Dimeric B/N Lewis Pairs by Tuning the Ortho-Substitution Effect Org. Lett. 2022, 24, 29, 5497–5502

发布日期:2022-09-13