48 Guoqing Tian, Jin-Fa Chen, Kai Zhang, Yafei Shi, Chenglong Li, Xiaodong Yin, Kanglei Liu*, and Pangkuan Chen* Applying the B/N Lewis Pair Approach to Access Fusion-Expanded Binaphthyl-Based Chiral Analogues https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.2c02875

发布日期:2022-09-24